Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
222/BC-THPTNVT Báo cáo thực hiện Chỉ thị số 5972/CT-BGDĐT 24/09/2022
224/QyĐ-THPTNVT Quy dịnh Tiêu chuẩn thi đua năm học 2022 - 2023 24/09/2022
223/NQ-THPTNVT Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2022 - 2023 24/09/2022
221/BC-THPTNVT Báo cáo tổng kết năm học 2021 - 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 24/09/2022
210/QĐ-THPTNVT Quyết định thành lập Ban tư vấn cơ sở vật chất 14/09/2022
208/QyĐ-THPTNVT Quy định đánh giá nề nếp 14/09/2022
207/QyĐ-THPTNVT Quy đinh đánh giá giờ dạy và ghi sổ đầu bài 14/09/2022
194/BC-THPTNVT Báo cáo đánh giá công tác tháng 8 và nhiệm vụ công tác tháng 9 năm học 2022 - 2023 04/09/2022
Danh mục SGK được lựa chọn sử dụng cho hs lớp 10 năm học 2022-2023 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi 11/07/2022
131/BC-THPTNVT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 05 và nhiệm vụ công tác tháng 6 năm học 2021 - 2022 16/06/2022
92/BC-THPTNVT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 4 và nhiệm vụ công tác tháng 5 năm học 2021 - 2022 05/05/2022
36/BC-THPT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 02 và nhiệm vụ công tác tháng 3 năm học 2021 - 2022 28/02/2022
25/BC-THPT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 01 và nhiệm vụ công tác tháng 02 năm học 2021 - 2022 09/02/2022
04/NQ-HĐT Nghị quyết Hội đồng trường Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi nhiệm kỳ 2020-2025, Kỳ họp thứ 4 20/01/2022