CTTT: V/v hướng dẫn một số nội dung về công tác y tế trường học.