Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
272/TBTHPTNVT Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi: Thông báo nhận bằng Tốt nghiệp năm 2022. 02/11/2022
248/QĐ-THPTNVT Quyết định thành lập Ban vì sự tiến bộ phụ nữ 05/10/2022
247/QĐ-THPTNVT Quyết định thành lập Ban tư vấn hướng nghiệp 05/10/2022
246QĐ-THPTNVT Quyết định thành lập Ban công tác giáo dục CTTT 05/10/2022
240/QĐ-THPTNVT Quyết định thành lập tổ kiểm tra giáo viên tháng 10 05/10/2022
234/QĐ-THPTNVT Quy định đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2022-2023 05/10/2022
235/QyĐ-THPTNVT Quy định xếp loại lao động, cơ sở vật chất 05/10/2022
233/QĐ-THPTNVT Quyết định phân công nhiệm vụ tổ VP 05/10/2022
228/QĐ-THPTNVT Quyết định thành lập tổ trực tuần 05/10/2022
227/QĐ-THPTNVT Quyết định phân công BDHSG 05/10/2022
230/QĐ-THPTNVT Quyết định thành lập tổ tiếp công dân 05/10/2022
231/QĐ-THPTNVT Quyết định thành lập Ban phòng chống tham nhũng 05/10/2022
229/QĐ-THPTNVT Quyết định thành lập Ban truyền thông 05/10/2022
232/QĐ-THPTNVT Quyết định thành lập Ban phòng chống thiên tai 05/10/2022