Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
321/BC-THPT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 9 và nhiệm vụ công tác tháng 10 năm học 2021 - 2022 05/10/2021
300/QĐ-THPT Quyết định Về việc phân công các thành viên của Ban kiểm tra nội bộ trường THPT Nguyễn Văn Trỗi, năm học 2021 - 2022 23/09/2021
298/QyĐ-THPT Quy định Về đánh giá, xếp loại công tác Lao động, bảo vệ CSVC, ANAT trường học năm học 2021 - 2022 21/09/2021
290/BC-THPT Báo cáo Tổng kết năm học 2020 - 2021 Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm học 2021 - 2022 17/09/2021
281/QyĐ-THPT Quy đinh Đánh giá hoạt động của cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2021 - 2022 13/09/2021
263/NQ-THPT Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi Năm học 2021 - 2022 08/09/2021
262/QyĐ-THPT Quy định Tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua năm học 2021 - 2022 07/09/2021
261/QyĐ-THPT Quy định Đánh giá, xếp loại nề nếp năm học 2021 - 2022 07/09/2021
260/QyĐ-THPT Quy định Về việc thực hiện sổ ghi đầu bài và đánh giá xếp loại giờ dạy 07/09/2021
259/QyĐ-THPT Quy định Phân công nhiệm vụ của nhân viên Tổ Văn phòng năm học 2021 - 2022 07/09/2021
257/BC-THPT Báo cáo Kết quả hoạt động quản lý tài chính, tài sản trong năm học 2020 - 2021 và kế hoạch quản lý sử dụng tài chính, tài sản trong năm học 2021 - 2022 07/09/2021
256/TTrND-THPT Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân năm học 2020 - 2021 và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm học 2021 - 2022 07/09/2021
255/BC-THPT Báo cáo Kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động đơn vị Năm học 2020 - 2021 07/09/2021
250/BC-THPT Báo cáo Đánh giá công tác tháng 8 và nhiệm vụ công tác tháng 9 năm học 2021 - 2022 01/09/2021